Tietosuojaseloste

27.5.2018

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Simpeleen Urheilijat ry:n henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.04.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Simpeleen Urheilijat ry

Osoite: Reinikaisenkatu 35

56800 Simpele

 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Simpeleen Urheilijat ry/johtokunta

Reinikaisenkatu 35

56800 Simpele

 

 

3. Rekisterin nimi

Simpeleen Urheilijat ry:n jäsenrekisteri

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu rekisteröidyn jäsenyyden synnyttämä asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan, sekä tarvittaessa henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

jäsenyyksien ylläpito

tiedottaminen jäsenille

laskutus

urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröiminen ja hallinnointi

tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu

kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. pelaajasiirrot, ottelupöytäkirjat)

vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle

analysointi ja tilastointi

asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,

demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,

mahdolliset luvat ja suostumukset,

jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta

ottelutilastot, kuten ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot

palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus

seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

henkilöltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla

Suomen Palloliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

Rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. erotuomarin) syöttäminä

Kansainvälisiltä lajiliitoilta sekä niiden alaisten kansallisten jäsenliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

Suomen urheiluliittojen jäsenseurojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä

VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka- rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/.

Rautjärven kunnalle luovutetaan vuosittain urheiluseuralle maksettavan avustuksen saamista varten rekisteröidystä seuraavat tiedot: henkilön nimi, syntymävuosi, mihin toimintaan osallistunut ja kuinka usein sekä valmentajista koulutustaso.

Frisbeegolf luovuttaa yhteistyökumppaneidensa verkkokauppoihin jäsenen suostumuksella seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja frisbeegolfliiton jäsenyys.

Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää uuden organisaation sisällä.

Voimme luovuttaa tietoja kansainvälisten lajiliittojen sekä niiden alaisten kansallisten jäsenliittojen rekistereihin sekä Suomen lajiliittojen jäsenseurojen rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin.

 

 

8. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja lajiliittojen kilpailumääräysten mukaisesti.

 

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Simpeleen Urheilijat Ry:n puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut johtokunnan jäsenet, jaostojen johtokuntien jäsenet, joukkueenjohtajat ja valmentajat voivat käsitellä henkilötietoja voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

 

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Simpeleen Urheilijat ry/johtokunta

Reinikaisenkatu 35

56800 Simpele

tai sähköpostitse Simpeleen Urheilijat ry:n johtokunnan jäsenelle.

 

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti kirjallisesti osoitteessa:

Reinikaisenkatu 6

56800 Simpele

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti jollakin yllä mainitulla tavalla.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse Simpeleen Urheilijat ry:n johtokunnan jäsenelle.

 

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse Simpeleen Urheilijat ry:n johtokunnan jäsenelle. Jäsenrekisterin tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa jäsenen mahdollisuuteen osallistua yhdistyksen toimintaan.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa nimeämäänsä toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse Simpeleen Urheilijat ry:n johtokunnan jäsenelle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä jäsenillemme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.